INSTRUKTION FÖR GUSTAF SCHILLERS STIPENDIESTIFTELSE (Kammarkollegiets beslut 1991-06-13 med ändringar i beslut 1998-06-03 och 1998-06-18 och enligt meddelande 1998-06-04 samt styrelsens beslut 2014-05-21)

§ 1

Gustaf Schillers stipendiestiftelse (stiftelsen) är grundad på två gåvobrev av den 3 april 1873 och den 8 juli 1881 från Gymnasii Befallningsman Gustaf Schiller.

Stiftelsen har till ändamål att bereda stipendier åt mindre bemedlade och av uppmuntran förtjänta elever vid gymnasierna i Göteborg.

§ 2

Stiftelsen företräds av styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

Fattade beslut intas i protokoll för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

§ 3

Styrelsen skall utse sekreterare. Ersättning till sekreteraren bestäms av styrelsen.

§ 4

Av avkastningen skall årligen minst tio procent avsättas till bundet kapital. Avkastning som inte delas ut får reserveras för utdelning under kommande år.

§ 5

Stiftelsens tillgångar får samförvaltas med Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens tillgångar av samma slag.

§ 6

Stiftelsens firma tecknas av en av styrelseledamöterna i förening med sekreteraren.

§ 7

Stiftelsen skall ha samma revisor och revisorsuppleant som Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

§ 8

Av avkastningen delas varje år ut stipendier som uppmuntran till mindre bemedlade elever som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i Göteborg.

§ 9

Denna instruktion kan ändras genom beslut som biträtts av minst fyra av styrelsens ledamöter.

§ 10

Bestämmelsen har utgått.